دانش آموختگان 85 حقوق دانشگاه آزاد ماکو

نمونه سوال حقوق بین الملل عمومی 1

     
   

عنوان «حقوق جنگ و صلح» را چه كسي براي رشته‌ي حقوق بين‌الملل برگزيده است؟

الف) جرمي بنتام           ب) هوگو گروسيوس      ج) آنزيلوتي               د) ژرژ سل

به قواعد و مقرراتي گفته شده است كه رعايت آن براي بسياري از كشورها من‌جمله كشورهاي بزرگ الزامي است.

الف) حقوق بين‌الملل خاص          ب) حقوق بين‌الملل عام      ج) حقوق بين‌الملل عمومي      د) حقوق بين‌الملل جهاني

كداميك از منابع زير، از وسايل فرعي تعيين قواعد حقوقي به شمار مي‌رود؟

الف) تصميمات قضايي        ب) عرف‌هاي بين‌المللي       ج) اصول عمومي حقوقي       د) معاهدات بين‌المللي

....... ، سندي است كه معمولا كشورها در زمينه‌ي حفظ صلح و همكاري نظامي و دفاعي منعقد مي‌سازند.

الف) منشور           ب) پروتكل            ج) اعلاميه            د) پيمان

كدام گزينه در خصوص معاهدات «رسمي» صحيح نمي‌باشد؟

الف) بايد به تصويب مراجع صلاحيتدار برسند                   ب) به صرف امضاي نماينده‌ي كشور لازم‌الاجرا مي‌شوند

ج) معمولا معاهدات چندجانبه هستند                     د) اعلام رضايت دولتها به آنها، به صرف امضا صورت نمي‌گيرد

سازمانهاي بين‌المللي در انعقاد معاهدات خود، تابع كدام قانون مي‌باشند؟

الف) كنوانسيون 1969 وين         ب) كنوانسيون 1982         ج) كنوانسيون 1986          د) كنوانسيون 1961

در صورتي كه نماينده‌ي يك دولت داراي اختيار امضا نباشد، در معاهدات بين‌المللي از چه نوع امضايي استفاده مي‌كند؟

الف) پاراف           ب) امضاي عادي             ج) امضاي همراه با كسب تكليف     د) امضاي قطعي

هدف از ايجاد روش ................. اين بوده است كه به دولتها آزادي عمل بيشتري بدهند تا با بررسي مصالح و منافع خود يكي از روشهاي التزام در قبال معاهدات را اختيار كنند.

الف) پذيرش           ب) تصويب             ج) الحاق                  د) امضا

چه كسي براي اولين بار، مساله‌ي «ديپلماسي آشكار» را در روابط بين دولتها مطرح كرد؟

الف) دبير كل سازمان ملل متحد..  ب) روزولت            ج) گروسيوس           د) ويلسون

بهترين زمان اعلام حق شرط بر معاهدات بين‌المللي، چه زماني است؟

الف) زمان امضا            ب) زمان تصويب             ج) زمان پذيرش             د) زمان الحاق

سكوت اطراف معاهده در قبال شروط يك دولت پس از گذشت ............. به منزله‌ي ............. مي‌باشد.

الف) 6 ماه- پذيرش         ب) 12 ماه- پذيرش               ج) 6 ماه- مخالفت قطعي          د) 12 ماه- مخالفت قطعي

كدام گزينه در خصوص «اعلاميه‌هاي تفسيري» صحيح نمي‌باشد؟

الف) معمولا در كليه‌ي معاهدات قابل اعمال هستند              ب) صدور آنها يك عمل يك‌جانبه است

ج) داراي آثار حقوقي مي‌باشند                         د) معمولا داراي خصيصه‌ي سياسي هستند

كداميك از موارد زير، سبب بطلان قطعي معاهدات مي‌شود؟

الف) اجبار به وسيله‌ي تهديد      ب) تقلب              ج) تطميع                  د) نقض حقوق داخلي

كداميك از كنوانسيون‌ها يا معاهدات زير، صرفا در زمان جنگ لازم‌الاجرا مي‌باشند؟

الف) منشور ملل متحد                 ب) كنوانسيون منع كشتار جمعي

ج) كنوانسيون‌هاي 1949 ژنو                  د) معاهده منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي


 

در مورد قواعد آمره بين‌المللي كدام گزينه نادرست است؟

الف) عدم رعايت آنها باعث بطلان مطلق معاهدات است       ب) قاعده‌اي كه بعد از تشكيل معاهده صورت گيرد، تاثيري در معاهده ندارد

ج) قاعده‌ي منع توسل به زور و ممنوعيت كشتار جمعي از جمله‌ي قواعد آمره است     د) قواعدي تخلف‌ناپذير هستند

كداميك از موارد زير، از مصاديق «تقلب» نمي‌باشد؟

الف) سكوت            ب) رشوه              ج) صحنه‌سازي               د) دروغ

كداميك از موارد زير جزو معاهدات عيني محسوب مي‌شود؟

الف) معاهدات مربوط به بيطرفي    ب) معاهدات حقوق بشري      ج) معاهدات منع گسترش سلاحها د) معاهدات روابط سياسي

منظور از «opinio juirs» چيست؟

الف) اقدامات يكسان و متحدالشكل            ب) رويه‌ي طولاني مدت دولتها

ج) اعتقاد حقوقي به الزام‌آور بودن عرف      د) عدم اعتراض به تشكيل قاعده‌ي عرفي

ديوان بين‌المللي دادگستري در كدام قضيه بر عنصر معنوي عرف، تاكيد ورزيده است؟

الف) قضيه‌ي «هايا دلا تره»        ب) قضيه‌ي ماهيگيري         ج) قضيه‌ي پناهندگي          د) قضيه‌ي فلات قاره

كدام گزينه در خصوص «عرف منطقه‌اي» نادرست است؟

الف) از لحاظ عناصر تشكيل دهنده، كاملا همانند عرفهاي جهاني هستند

ب) دامنه‌ي شمول آنها از عرفهاي جهاني محدودتر است

ج) در صورت تشكيل عرف منطقه‌اي، كليه‌ي دولتهاي جهان ملزم به رعايت آن هستند

د) اعتراض به آنها از ابتداي شكل‌گيري، مانع تشكيل آنها مي‌شود.

: مرتبه
[ چهارشنبه سی و یکم تیر ۱۳۸۸ ] [ ] [ مهدی اکبرزاده ]
درباره وبلاگ

مدیر وبلاگ: مهدی اکبرزاده
دانش آموخته کارشناسی حقوق از دانشگاه آزاد واحد بین المللی ماکو
ترمينولوژي حقوق
امکانات وب
وب سايت حقوقدانان جوان ايران
Just select text on the page and get instant translation from Google Translate!

Free Translator Download